О нас

Ипотечный кредит

Прекращение ипотечного кредита

permananton / Нет коментариев

Пре­кра­ще­ние ипо­теч­но­го кре­ди­та при доб­ро­воль­ной пере­да­чи бан­ку ипо­теч­но­го иму­ще­ства 15 мар­та 2018 года Вер­хов­ный суд рас­смот­рел иск ПАО «Укр­га­з­банк» (дело № 927/84/16) к долж­ни­ку по ипо­теч­но­му кре­дит­но­му дого­во­ру и отка­зал бан­ку в удо­вле­тво­ре­нии его денеж­ных тре­бо­ва­ний по сле­ду­ю­щим при­чи­нам. Под­пи­сать­ся на нас или поде­лить­ся пуб­ли­ка­ци­ей:

Читать далее
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

Вексельна порука, як засіб ліквідації кредиторської заборгованості боржника: чи зміниться судова практика?

permananton / Нет коментариев

Згід­но зако­ну Украї­ни N 826-XIV от 06.07.1999 г. Украї­на при­єд­на­лась до Женевсь­кої Кон­вен­ції 1930 року, якою запро­ва­д­же­но Уні­фі­ко­ва­ний закон про пере­каз­ні век­селі та про­сті век­селі (далі Уні­фі­ко­ва­ний закон). Под­пи­сать­ся на нас или поде­лить­ся пуб­ли­ка­ци­ей:

Читать далее
made by A.H.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial